Miljöpartiet vill ha kvar Sörmlands fantastiska natur

Debatt 5 februari 2023 18:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har en underbar natur i Sörmland, med en fantastisk blandning av öppna landskap, skog, kust, sjöar och myrar. Det är viktigt att vårda naturen för den biologiska mångfalden, klimatet och för att vi alla ska kunna plocka svamp och bär eller annat vi gillar att göra ute.

Naturvårdsverket har nyligen gett ut rapporten “Fördjupad utvärdering av miljömålen 2023” i samarbete med andra myndigheter. Naturvårdsverket konstaterar att vi har ett allvarligt läge och en negativ trend för den biologiska mångfalden i Sverige. Markanvändningen inom jord- och skogsbruket är det som påverkar flest hotade (rödlistade) arter. Igenväxning av ängs- och betesmarker och avverkning av skog är det som främst hotar de rödlistade arterna. 

 

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen menar att den produktiva skogsmarken har störst förlust av biologisk mångfald samt försämring och fragmentering av livsmiljöer för olika arter av växter, djur och svampar. Orsaken är det sätt skogen brukas på, med metoder som ger upphov till stora kalhyggen. För att hejda förlusten av biologisk mångfald behövs ett skogsbruk anpassat till naturen. Det betyder att en stor del av skogen måste skötas på annat sätt än genom kalhuggning och att skogsområden med höga naturvärden och kontinuitetsskogar (skogar som aldrig kalhuggits) behöver skyddas från avverkning.

 

I EU:s “Gröna giv” ingår ett förslag till restaurering av naturområden för att stärka den biologiska mångfalden, öka möjligheterna för marken att fånga in och lagra koldioxid samt minska effekterna av naturkatastrofer. Förslaget innebär bland annat att medlemsstaterna senast 2030 ska restaurera minst 20 procent av EU:s land- och havsområden. Senast 2050 ska alla ekosystem som behöver det återställas. Det skulle för Sveriges del till exempel innebära att vi behöver återställa en stor mängd våtmarker och förändra skogsskötseln i den riktningen som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket skriver om.

 

Miljöpartiet ser det närmast som en självklarhet att regeringen och andra beslutsfattare bör följa råden från våra expertmyndigheter och agera för EU-kommissionens förslag om restaurering av naturområden. Det är därför mycket olyckligt att regeringen i det närmaste halverat budgeten för miljö och klimat, när den snarast skulle behöva dubbleras. Det är också mycket pinsamt att den svenska regeringen som en av få i EU motsätter sig förslaget om restaurering av natur. 

 

Den produktiva skogsmark som inte är skyddad i form av naturreservat utgör 55 procent av Sörmlands landyta. Den allra största delen ägs av privatpersoner eller privata bolag. Sammanlagt ägs ungefär en tiondel av staten, kommunerna och kyrkan.

Miljöpartiet anser att alla skogsägare måste ta sin del av ansvaret för att förändra skogsbruket, restaurera våtmarker och skydda särskilt värdefull skog. Men statliga Sveaskog, kommunerna och kyrkan måste gå före och visa vägen. Regeringen måste höja anslagen för skydd och skötsel av skog rejält samt kompensera enskilda skogsägare som brukar skogen på ett hållbart sätt. Vi vill se stolta skogsägare som kan visa upp en rik biologisk mångfald i sin skog. Vi vill också att de får en rimlig ersättning för en skogsskötsel som ger oss en rikare natur.

 

Miljöpartiet kommer fortsätta att kämpa för att vi i Sörmland och hela Sverige värnar om den biologiska mångfalden i skogen, i jordbrukslandskapet och i våra sjöar och vattendrag. Vi tycker att alla människor ska ha tillgång till en rik natur i sin närhet, det är viktigt vare sig vi bor på landsbygden eller i våra tätorter.

 

Maria Carlén Lindwall
Ordförande Miljöpartiet Sörmland

Hans Wrådhe
Miljöpartiet Sörmland

Hans Ring
Landsbygdsambassadör Miljöpartiet Sörmland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa