När fler behöver utbildning minskar regeringen budgeten

Under 2023 minskar resurserna till vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning med över en miljard kronor jämfört med 2022. En rad lärosäten och folkhögskolor runtom i landet drabbas av nedskärningar, skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Sofia Amloh och Caroline Helmersson-Olsson.

Under 2023 minskar resurserna till vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning med över en miljard kronor jämfört med 2022. En rad lärosäten och folkhögskolor runtom i landet drabbas av nedskärningar, skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Sofia Amloh och Caroline Helmersson-Olsson.

Foto: BENIS ARAPOVIC // WWW.SHOCK.CO.BA

Debatt2023-01-23 18:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi befinner oss i en orolig tid. Arbetsförmedlingen varnar för ökande arbetslöshet. Värst blir det i branscher där många ofta får sitt första jobb, vilket i sin tur ökar risken att många fastnar utanför arbetsmarknaden. 

I det här läget skär högerregeringen ner möjligheten till utbildning och omställning i sin budget. Resurserna till vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning minskar med över en miljard kronor jämfört med 2022. En rad lärosäten och folkhögskolor runtom i landet drabbas av nedskärningar. 

När vi socialdemokrater tog över regeringsmakten år 2014 initierade vi ett kunskapslyft för kompetensförsörjning och bättre möjlighet till utbildning i hela landet. Vi byggde ut antalet utbildningsplatser inom komvux, yrkeshögskolan, folkhögskolan och högskolan. Kunskapslyftet motsvarade år 2022 över 160 000 utbildningsplatser, vilket varit helt avgörande för att stärka kompetensförsörjningen runtom i landet. 

Arbetsförmedlingen visar historiskt höga siffror över bristen på rätt kompetens hos de sökande. I stort sett alla branscher, privat- som offentlig sektor, har stora svårigheter att hitta den kompetens som de söker.

Det är nu som vi måste utbilda för att möta klimatkrisen och behoven i vår välfärd. Fler vill utbilda sig. Den nedmontering av kunskapslyftet, som högerregeringen nu inlett riskerar både att skapa mänsklig utslagning och slå hårt mot kompetensförsörjningen. Regeringens nedskärningar är både ohållbara och oacceptabla. 

I vårt budgetförslag lägger vi därför över en miljard kronor mer än regeringen på utbildning och omställning vilket totalt motsvarar ungefär 20 000 utbildningsplatser:

  • 1 miljard kronor till anslaget för vuxenutbildning, vilket skulle motsvara cirka 17 400 utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux.
  • 104 miljoner kronor till Yrkeshögskolan, som behöver fortsätta byggas ut istället för att skäras ned. Satsningen motsvarar cirka 1400 utbildningsplatser.
  • Vi avvisar regeringens nedskärningar vid 12 lärosäten runtom i landet och återför medel på totalt 81 miljoner kronor. Det motsvarar cirka 1 000 helårsplatser runtom i landet.

När ekonomin går mot sämre tider behövs fler utbildningsmöjligheter, inte färre. Vi ska inte begränsa människors möjligheter utan satsa på deras vilja och förmåga. Ska vi klara av gemensamma utmaningar så ska alla ha möjligheten att vara med att bidra till lösningen.  

Det är angeläget att i detta sammanhang göra en social och historisk markering. I dessa tider av högröstade tal om kulturkanon och majoritetskultur som skiljande av oss från dem, finns det anledning att starkt markera regeringens mycket hårda slag mot folkbildningen – en av hörnpelarna i den svenska bildningen. 

Sverigedemokraterna avskyr folkbildningen. Moderaterna har aldrig förstått människors lust att under fria former lära sig nytt. Särskilt inte under nittonhundratalets första hälft då folkhögskolor och studiecirklar var arbetarklassens, böndernas och folkrörelsernas universitet.

Studiecirklar, folkhögskolor och bildningsförbund är unika i den svenska utbildningens historia. Studiecirkeln har sin födelse i Sverige. Ingen import alltså. 

Det mesta av annan utbildning som förskola och universitet har Sverige hämtat från utlandet. Folkbildningen är ett äkta svenskt inslag i den svenska moderna utbildningshistorien. Det gör det särskilt dystert att regeringen låter Sverigedemokraterna använda budgeten för att angripa en grundläggande svensk demokratisk tradition.

Vi bygger Sverige på människors ambitioner och kunskaper.

Sofia Amloh
Riksdagsledamot (S)

Caroline Helmersson-Olsson 
Riksdagsledamot (S)