Den flygande arvodescirkusen i Strängnäs

Insändare 6 december 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter varje kommunalval sätter arvodescirkusen igång. Innan valet hör vi ingenting, men direkt efteråt kommer förslag på nya höjningar av politikerarvodena. Man kan tro att det är en Monthy Phyton sketch, men tyvärr är det verklighet.

Kommunstyrelsens ordförande (KSO) Jacob Högfeldt förklarar i Strengnästidningen 30/11 varför en höjning är nödvändigt. Han påstår att höjda arvoden skall ge bättre förutsätt­ningar. I princip har jag inget emot att fritidspolitikernas timarvodena höjs. Men varför höja arvoden till heltidspolitikerna? På den frågan svarar KSO att det inte är hans sak att kom­mentera sitt eget arvode, men kan sen inte hålla sig utan kommer med en lång utläggning om sitt eget stora ansvar. Han vill ha arvode efter prestation.

Det bärande argumentet för arvodeshöjning är att försäkra sig om bra kvalité och kompetens hos fritidspolitikerna. Det finns ingen evidens för detta samband. Låt oss titta på Strängnäs kommun. Alla politiker är överens om att bra resultat i den kommunala skolan är av högsta prioritet. Majoriteten (M och S) framhåller det sedan de kom till makten 2014. KSO har det ultimata ansvaret för hela den kommunala skolan. 2014 klarade 71% av eleverna i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen, visserligen lite i underkant, men ungefär som en genomsnittlig svensk kommun. 2018 klarade 65% av eleverna i årskurs 9 kunskapskraven. Vad göra? Direkt efter valet 2018 beslutade M och S att KSO behövde en kraftig arvodeshöjning! Från 80% till 100% av arvodet för en riksdagsman. Enligt majoritetens tankegång borde arvodeshöjning ge bättre resultat i skolan. Under de fyra åren med höjt arvode, sjönk andelen i årskurs 9 som klarade kunskapskraven ytterligare, till 53% (2022). Så vad gör då majoriteten? De vill höja KSOs arvode ännu mer. Till 110% av ett riksdagsmannaarvode. Detta är ett hån mot skattebetalarna i Strängnäs kommun, men framförallt mot barnen.

Hur skall man få slut på denna flygande arvodescirkus? Kanske återgå till 2014 arvoden.  Då började M och S att skapa krisen i dagens kommunala skolor? Varje år som skolresultaten faller, borde heltidspolitikernas arvoden minska. Eller vid varje kommunval ges en folkomröstning om arvodesnivåerna. Det går även att ha en ordning där varje parti lägger ett bindande arvodesförslag innan varje kommunval, för kommande mandatperiod. Då kan medborgarna rösta på tydliga förslag och slippa att sitta med ”Svarte Petter” när valet är klart.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa