Kränkningar i skolan - myntets andra sida

Stålforsskolans rektor Tania Holmström svarar på signaturen Kränkningar i skolans insändare.

Stålforsskolans rektor Tania Holmström svarar på signaturen Kränkningar i skolans insändare.

Foto: Lars Skärlund

Insändare2023-07-17 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på “Kränkningar i skolan” i EK 2023-07-05
Det är viktigt att ta våld, normbrytande beteende och kränkningar på allvar och arbeta förebyggande, inte minst för den som utsätts.
Det är förståeligt att en förälder är orolig, men som lärare i kommunen ska man veta vilka riktlinjer vi har. Insändaren målar upp en bild som inte är reell, den upplevs snarare som ett hån till alla fantastiska eldsjälar som arbetar systematiskt med dessa frågor.
Alla skolor ska ha en aktiv plan mot kränkande behandling där kränkningar utreds och följs upp. Kommunen har rutiner för att rapportera och utreda kränkningar samt sätta in lämpliga åtgärder för att förhindra att de upprepas. Det är oerhört viktigt att den som utsatts får känna trygghet i sin vardag, men det är lika grundläggande för utsättande barn och ungdomar att veta att det finns andra sätt att lösa konflikter på, de behöver verktyg så att de kan agera korrekt i framtida handlingsalternativ. När en incident inträffar ska de som arbetar med detta veta vad de ska göra, oavsett om rektor är nåbar eller ej. Eskilstuna har engagerad skolpersonal som samverkar med andra skolor och arbetar tillsammans med elever och föräldrar för att lösa konflikter för att främja en respektfull skolmiljö.
Lärarna arbetar för att skapa trygga och inkluderande lärmiljöer där alla elever ska känna sig sedda och hörda. Det är essentiellt att pedagoger lyckas locka in och behålla eleverna på lektionerna, därför träffas lärarkåren regelbundet i kollegiala möten både på skol- och kommunnivå.
I Eskilstuna finns ett gott samarbete mellan skolor och andra samhällsaktörer, framför allt med Polisen, Socialtjänsten och Ung fritid. Genom arbetet tillsammans har vi identifierat riskfaktorer och erbjudit stöd för att förhindra att barn och ungdomar dras in i riskzonen.
Slutligen är det viktigt att uppmärksamma och bekämpa könsskillnader och stereotyper som kan bidra till att pojkar och män dras in i gäng och våldsamma beteenden. Det handlar om att främja jämställdhet och erbjuda positiva alternativ och förebilder för unga människor. Detta åligger alla vuxna i samhället och särskilt syns det i skolan som måste vara kompensatorisk för de ungdomar som inte omges av trygga vuxna.
Det är en utmanande uppgift att stoppa våldsspiralen och skapa en tryggare samhällelig miljö, men genom att se det goda arbetet som sker i skolan och lyfta goda exempel i stället för att skuldbelägga, kan vi göra framsteg.

Tania Holmström, rektor på Stålforsskolan