Servitutet som försvann – hur är det möjligt?

De här förbudsskyltarna sitter kring skolgården till Europaskolan Rogge.

De här förbudsskyltarna sitter kring skolgården till Europaskolan Rogge.

Foto: Sofie Axelzon

Insändare2023-07-10 07:59
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Strängnäs pågår en konflikt mellan allmänhetens intressen och en privatskolas anspråk på att skära av möjligheterna till tillgången till Långbergsområdet. Konfliktens ursprung kan sökas till ett telefonsamtal 2014 då ett servitut plötsligt avskaffades.

På senaste kommunfullmäktige 19 juni så yrkade majoriteten av oppositionen på en återremiss i ärendet gällande försäljningen av lokalerna som Europaskolan bedriver verksamhet i. Detta på grund av att det har framkommit nya uppgifter rörande gångstråket; uppgifter om att det har funnits ett servitut på gångstråket. Ett servitut som togs bort 2014 genom ett telefonsamtal mellan en handläggare på Lantmäteriet och en tjänsteman på kommunen. Återremissyrkarna ville säkra gångstigens framtida existens och bevarande. Något alla våra folkvalda borde värna om. Återremissen saknade tyvärr 5 röster för att gå genom. När vi tidigare kontaktade kommunalrådet Jacob Högfeldt (M) om gångstråket fick vi till svar att den enligt detaljplan från 1995 inte var angett som gångstig. Det han inte berättade var att det då 1995 fanns ett servitut för densamma från 1956. 

Ett servitut som vi hittade när vi började gräva i det här ärendet. Vi har fått köpeavtalet från juni 1956 mellan kommunen och landstinget gällande skola på Benninge från riksarkivet. Där framgår det väldigt tydligt att gångvägen skall vara tillgänglig för allmänheten i all framtid oavsett ägare. Kommunen ansåg alltså att Strängnäsbornas tillgänglighet till Långbergsparken var så viktig att de upprättade ett servitut för gångstråket 1956. Men 2014, när Europaskolan Rogge hade hyrt skolområdet i 6 år, så försvann plötsligt servitutet i samband med en fastighetsreglering. En fastighetsreglering som gjordes i samband med att kommunen sålde skolområdet till sitt eget fastighetsbolag. Det behövs ingen raketforskning för att förstå att det ligger särintressen bakom den här hanteringen. Varför skulle annars ett 58 år gammalt servitut på ett gångstråk som har funnits i över 100 år plötsligt försvinna? Fakta är att Europaskolan har velat köpa området helt sedan 2010. 

Fakta är att Europaskolan nu mest sannolikt kommer att få köpa skolbyggnaderna på Benningeområdet samt hyra tomträtten. Vi skriver i en insändare 8 april att om det nu skulle bli så eländigt att majoriteten väljer att sälja skolbyggnaderna och hyra ut tomträtten vid Benninge får vi hoppas att de samtidigt ser till att skydda tillgängligheten till gångstråket för allmänheten genom ett servitut eller något annat som garanterar detta. Då visste vi inte om servitutet som plötsligt försvann 2014! På vilka grunder avskaffades servitutet? Ett servitut som självklart behöver återupprättas. Att ”stjäla” ett gångstråk borde inte vara möjligt. Vi kommuninvånare skall inte behöva bevaka nuvarande och kommande generationers intressen. Vi måste kunna lita på våra makthavare. Gör om - gör rätt! 

Pontus Wennerberg
Margit Urtegård