Tack Lars, för ditt bidrag i rekryteringsprocessen

Tony Lööw, avgående utbildningschef i Strängnäs kommun.

Tony Lööw, avgående utbildningschef i Strängnäs kommun.

Foto: Camilla Lillsebbas

Insändare2024-03-21 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på Lars Larssons och Lokalpartiets insändare om rekrytering av ny utbildningschef i Strängnäs.

Lars, det finns en serie av fake news i innehållet. Så låt mig bidra till att rätta till det. Du påstår att min devis är att alla har samma ansvar. Tyvärr så hamnar du lite fel där. I läroplanen står det att skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Huvudmannen (barn- och utbildningsnämnden) har ett givet ansvar för att så sker. I skollagen står att skolchefen (jag) ska bistå huvudmannen i detta. Där har du mitt ansvar.

Rektorn har det övergripande ansvaret för verksamheten och ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen. Det framgår också vad alla som arbetar i skolan ansvarar för och man pekar särskilt ut vad läraren ansvarar för. Så som du ser är ansvarsfrågan uppdelad och väl reglerad.

Skolutvecklingsprogrammet är inte mitt. 2016 beslutade en enig nämnd om programmet där ditt parti yrkade bifall till majoritetens förslag. Så det är ditt program, Lars.

Jag skyller inte på eleverna eller elevsammansättningen. Nej, det är regeringens utredare som lyfter vikten av en allsidig elevsammansättning. Grundskolan har identifierat behov av att stärka organisationens förmåga att ge alla eleverna ledning, stimulans och stöd oavsett elevsammansättning. Insatser genomförs utifrån det.

För att veta varför resultaten är på den nivå de är, behöver orsaksanalyser genomföras. Du kallar det för administration och årshjul. Skollagen kallar det för systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att jobba med styrning, uppföljning och analys i hela styrkedjan – från klassrum till huvudman. Det är inte valbart.

När det gäller resursskolan så har jag har inga synpunkter på eller oroas över att kritiken är offentlig. Så fungerar det i en demokrati. Jag blir mer oroad när TikTok-metodik och fake news används i argumentation. Det undergräver demokratin.