Visst går det att bygga nytt vid Strängnäs domkyrka!

I det vinnande förslaget föreslås en ny byggnad på domkyrkoplan, ett samlingshus med utrymme för kafé och övningsrum för kyrkans körer. Utformningen av taket behöver bearbetas tycker debattören.
I det vinnande förslaget föreslås en ny byggnad på domkyrkoplan, ett samlingshus med utrymme för kafé och övningsrum för kyrkans körer. Utformningen av taket behöver bearbetas tycker debattören.

Fuska inte bort kvaliteterna i förslaget till ombyggnad av domkyrkan, skriver arkitekt Bengt Strandberg i en debattartikel.

Kultur och Nöje 15 juni 2020 10:28

Kulturdebatt

Den internationella arkitekttävlingen om domkyrkan i Strängnäs är avgjord. Men kan man verkligen bygga nytt i denna kulturhistoriskt känsliga miljö? Ja, det kan man!

Domkyrkan är inget museum. Den är en levande kyrka med föränderliga behov och en arbetsplats för såväl domkyrkoförsamlingen som stiftet. Domkyrkan och domkyrkoberget är ett turistmål av stor betydelse för hela Strängnäs. Här finns även Europaskolan och Kungliga biblioteket.

År 2017 utlyste Strängnäs domkyrkoförsamling en arkitekttävling för domkyrkan och dess omgivning. Tävlingen rönte stort intresse. 97 förslag lämnades in! Det är som en utredning med 97 olika förslag till lösning. Av dessa valde juryn ut fem, som i ett andra steg gavs möjlighet att utveckla sina förslag. Byggnadsfrågan har alltså blivit grundligt och allsidigt belyst.

När en vinnare utsetts, och tävlingens anonymitet brutits, visade det sig att det vinnande förslaget ritats av Markus Grieser, en välrenommerad arkitekt bosatt i Strängnäs. Till sin hjälp har han haft Lone-Pia Bach, som förutom egen arkitektverksamhet med restaurering av ett flertal statliga byggnadsminnen, även är professor i restaureringskonst på Kungliga Konsthögskolan. Med de bägge arkitekternas förenade kompetenser förefaller projektet ligga i goda händer.

I det vinnande föreslås en ny byggnad på Domkyrkoplan södra sida, den befintliga vaktmästarbostaden ersätts med ett nytt vaktmästarhus och dessutom förlängs Djäknegården upp mot domkyrkan med en foajébyggnad.

Det mest kontroversiella torde vara det nya samlingshuset vid Domkyrkoplan, mellan domkyrkan och Domkapitelhuset. Samlingshuset är tänkt att byggas i suterräng på gränsen till Månssons trädgård. Därigenom skapas en skyddad entréplats framför kyrkans västra vapenhus. Samlingshuset inrymmer reception, café och informationscenter på entréplanet. På suterrängplanet finns en större samlingssal med glasfasad mot parken. Den översta våningen inrymmer körövningsrum och flera mindre mötesrum.

Samlingshuset ges en fasad av tegel likt övriga byggnader på domkyrkoberget. Rummen i det övre planet förses med en ”tegelgardin” för att knyta an till detaljrikedomen som övriga byggnader har.

Intill domkyrkan i Lund byggdes för cirka tio år sedan Domkyrkoforum, en byggnad med motsvarande innehåll som Samlingshuset, med en djärv arkitektur. Det nu föreslagna samlingshuset vid Strängnäs domkyrka har ett mer återhållet arkitektoniskt uttryck, men har ändå en tydlig egen identitet som knyter huset både till platsen och till vår tid.

Genom att flytta församlingens kansli till sakristian tillförs ett ”vardagsliv” i kyrkan. På så sätt blir också volymerna på de nya byggnaderna mindre än de annars skulle ha blivit.

Över det västra vapenhuset och Bondkoret föreslås en ”besöksplattform” med utsikt över Strängnäs stad åt ena hållet och in mot kyrkorummet åt andra.

I södra vapenhuset föreslås ett separat kapell som kan nås från utsidan utan att hela domkyrkan behöver öppnas.

Tillgängligheten för personer med funktionshinder ökas genom en rad smärre ändringar inne i domkyrkan.

”Förslagen och tilläggen i Domkyrkan visar en mycket god förståelse för kyrkorummets möjligheter och verksamhetens skilda behov” skriver juryn.

Strängnäs domkyrka har alltifrån dess tillblivelse satt sin prägel på Strängnäs. Domkyrkan och dess omgivande miljö har ett stort kulturhistoriskt värde. Att tillföra nya byggnader i denna miljö och att göra ändringar och tillägg inne i kyrkan, är en svår uppgift och ett stort ansvar. Genom en öppen arkitekttävling har dessa frågor blivit allsidigt belysta. Det vinnande förslaget framstår som genomförbart. Arkitekterna är dokumenterat kompetenta.

De nya byggnaderna kommer att bilda en ny årsring på domkyrkoberget. De nya husen anknyter i material till de befintliga, men är i sin arkitektur, i likhet med de befintliga husen, verk av sin tid.

”Storlek, placering och gestaltning kommer att behöva utvecklas vidare”, skriver juryn i sitt slutord. Det är sant. Samlingshusets takutformning behöver exempelvis bearbetas. Det är många som kommer att ha synpunkter. 

Dessutom ska ju de föreslagna förändringarna tillståndsprövas enligt kulturmiljölagen och bygglovsprövas enligt plan- och bygglagen. Den kommande prövningen måste värna om domkyrkan och kulturarvet, men den måste också värna om det vinnande förslagets inneboende kvaliteter. De får inte fuskas bort.

Arkitektävlingen

Strängnäs domkyrkoförsamling inbjöd i september 2017 till en arkitekttävling i två steg för domkyrkan och dess omgivningar. Första steget var idéinriktat och genomfördes som en allmän internationell tävling. 

Fem förslag valdes ut av juryn för vidare utveckling. Dessa fick tävla mot varandra i steg två, som inleddes hösten 2019.

Nu har juryn utsett ”Stora och små möten – för stora och små” av AART architects genom Markus Grieser i samarbete med Bach arkitekter genom Lone-Pia Bach till vinnare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa