Börja med en ursäkt till de boende, Attendo!

Attendo har hittills inte gett någon förklaring till hur kvaliteten på deras boende på Ekebyvägen i Eskilstuna kunnat försämrats så mycket på så kort tid. Inte heller har bolaget gett några konkreta besked hur det tänker åtgärda missförhållandena.

Attendo har hittills inte gett någon förklaring till hur kvaliteten på deras boende på Ekebyvägen i Eskilstuna kunnat försämrats så mycket på så kort tid. Inte heller har bolaget gett några konkreta besked hur det tänker åtgärda missförhållandena.

Foto: Niklas Holm

Ledare2024-01-29 18:32
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

104 avvikelserapporter under november månad på Attendos äldreboende på Ekebyvägen i Eskilstuna: Slår man ut det per dag får man ett snitt på 3,5 avvikelser om dagen.  De flesta rör brister i den hälso- och sjukvård som getts – eller inte getts. 

I september och oktober skrevs sammanlagt 21 avvikelserapporter. Kvaliteten på vården och omsorgen på boendet blev med andra ord katastrofalt sämre på mycket kort tid. Hur det kunnat bli så illa är det hittills ingen som kunnat förklara. Det ensa som säkert går att veta är att personal slagit larm med alla till buds stående medel.

Efter att flera tips om allvarliga omsorgsbrister kommit in till kommunens visselblåsartjänst genomförde vård- och omsorgsförvaltningen en granskning av boendet för att "säkerställa efterlevnad av avtal som är upprättat med Attendo".

Granskningen har resulterat i en rapport. I den framgår det bland annat att det på boendet funnits bristande läkemedelshantering, kompetensbrist bland personalen och brister i ledarskapet. Dessutom har det funnits brister i personalens språkkunskap, brister i den vård som getts i livets slutskede samt underbemanning bland personalen, vilket lett till patientsäkerhetsrisker. 

Det är skrämmande men inte förvånande slutsatser för den som följt resultaten av Inspektionen för vård och omsorgs (Ivos) fördjupade nationella tillsyn av äldreboenden i kommunal regi.

Tillsynen har visat på ett flertal allvarliga brister på äldreboenden i hela landet. Ivo har delat upp dem på fyra områden: kompetens, kontinuitet och dokumentation, läkemedelshantering och vård i livets slutskede.

Överlappningen mellan de båda listorna är uppenbar. Den som vill få det här till att handla om brister i den privata vården är därmed ute i ogjort väder.

Det här handlar om lika oacceptabla som vanliga brister i svensk äldreomsorg – oavsett om det rör kommunala eller privata äldreboenden.

Därmed inte sagt att Attendo ska undslippa kritik – det finns all anledning att klandra bolaget.

Attendo har tagit fram en egen uppförandekod som gäller för samtliga anställda. I koden går det bland att läsa att bolaget alltid sätter kunden i centrum. Varje kund ska mötas utifrån dennes personliga situation. Varje anställd ska ställa sig frågan: ”Hur kan jag få den här personen att känna sig trygg, delaktig och självständig?”

Chefer inom Attendo ska enligt uppförandekoden, grundligt och seriöst, utreda varje avvikelserapport om misstänkta överträdelser av lagar och föreskrifter, koden samt bolagets policyer eller värderingar. Arbetet ska utföras med respekt för både den som rapporterat och andra som potentiellt är involverade eller berörda.

Med andra ord ska chefer på bolaget ha gått igenom och utrett samtliga avvikelser som rapporterats in på boendet. Särskilt noga bör de 104 avvikelser som rapporterades in i november ha gåtts igenom för att utröna vad det är som har kunnat gå så fel.

Så vad har hänt hos Attendo?

Det är en fråga som ännu inte går att svara på. 

I ett kort meddelande via mejl till tidningen skriver företagets presschef Linda Bengtsson: ”Det är såklart inte bra att det identifierats brister i verksamheten. Vi arbetar med åtgärder som kommer att leda till att dels boendet har ett genomgående bra kvalitetsarbete och att arbetet leds så att en god och trygg vård och omsorg finns för de boende".

Bengtsson ger alltså inte någon förklaring till hur kvaliteten på boendet kunnat försämrats så mycket på så kort tid. Inte heller ger hon några konkreta besked hur Attendo tänker sig att missförhållandena ska åtgärdas. Exempelvis hur bolaget på kort tid ska kunna hitta kompetent personal och skickliga ledare som kan se till att bolaget både lever upp till sitt avtal och sina egna kvalitetsnormer. 

Frågan är också hur Bengtsson ser på sin egen roll för att kunderna, det vill säga de boende på äldreboendet på Ekebyvägen, åter ska kunna känna sig ”trygga, delaktiga och självständiga”?

En god början skulle kunna vara en reservationslös ursäkt till dem och deras anhöriga. Att enbart konstatera att ”det inte är så bra att det identifierats brister i verksamheten” ger istället ett lojt och nonchalant intryck.

Eller tycker Linda Bengtsson och Attendo att: brukare som exempelvis gått med fulla inkontinensskydd orimligt länge, som utsatts för bristande läkemedelshantering eller inte fått sitt benbrott diagnostiserat inte förtjänar mer än en skriftlig axelryckning i ett mejl? Har hon inte mer att invända mot att boende som befunnit sig i livets slutskede fått vänta i timmar på smärtstillande?

När tidningens reporter ringer upp Linda Bengtsson för att ställa ytterligare frågor om de specifika bristerna och hur Attendo ser på det som uppdagats ger hon ett tydligt svar:”Jag svarade dig nyss via mejl, det är vår kommentar.”

Det är långt ifrån ett acceptabelt bemötande från ett företag som vill "sätta kunden i centrum".