SFI måste ge eleverna en rimlig chans att nå målen
Språket är nyckeln till samhället och samhället är nyckeln till språket. Skärper man kraven på individen att lära sig svenska måste SFI-undervisningen anpassas efter elevernas förmåga och förutsättningar.
Språket är nyckeln till samhället och samhället är nyckeln till språket. Skärper man kraven på individen att lära sig svenska måste SFI-undervisningen anpassas efter elevernas förmåga och förutsättningar.

Ledare 22 maj 2023 18:57
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

På pappret ser det ut som att den som bosätter sig i Sverige har goda förutsättningar att lära sig svenska. Den kommunala vuxenutbildningen, svenska för invandrare (SFI), erbjuder kurser till personer som behöver grundläggande kunskaper i svenska.

I praktiken är det inte lika bra. SFI-utbildningarna ska vara likvärdiga, men har liknats vid ett lotteri. Det finns stora skillnader i undervisningens kvalitet mellan kommunerna. 

 

Den statliga utredningen ”Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk” överlämnades till regeringen i slutet av 2020. I betänkandet konstaterar utredaren bland annat att ”det finns omfattande brister på alla beslutsnivåer kring hur SFI styrs och leds.”

Även Skolinspektionen är tydlig i sin kritik. Myndigheten slår bland annat fast att det finns behov att stärka kvaliteten och likvärdigheten i utbildningarna. 

 

I dag studerar totalt 17 procent av SFI-eleverna på distans i någon form. Undervisningsformen blir allt vanligare, rapporterar SR Ekot (22/5). Andelen elever varierar stort dock mellan kommunerna. 

Att just distansundervisningen växer kan ha sin förklaring i att den är billigare att genomföra än det som kallas ”närundervisning”, det vill säga lärarledd undervisning i ett klassrum.

Skolinspektionen konstaterar att kvaliteten i denna studieform är osäker. 

Därmed inte sagt att den är fel för alla elever. Distansundervisning kan exempelvis fungera utmärkt för den som är van att studera eller redan jobbar under dagarna. 

Men för många elever är den uppenbarligen ett sämre alternativ än undervisningen i ett klassrum. 

Att fler elever studerar på distans kan, enligt Skolinspektionen, vara en orsak till den ökande andelen avhopp och den försämrade genomströmningen på SFI-utbildningarna. 

 

De senaste åren har en stor del av debatten kring SFI kretsat kring individens ansvar att ta sig igenom utbildningarna och lära sig svenska. Kraven har gradvis höjts. 

Det är viktigt att poängtera individens ansvar. Svenskan är nyckeln till att komma in i samhället. 

Men när kraven på eleverna skärps måste också den SFI-undervisning som erbjuds ge dem en rimlig chans att nå målen. Då måste undervisningen anpassas efter individens förmåga att lära sig. I det korta perspektivet blir notan dyrare, men om fler klarar målen lönar det sig på sikt – både för individ och samhälle. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa