Tiderna när du lever farligast längs gatan

Mellan klockan 16 och 18 lever gångtrafikanterna extra farligt, speciellt under november och december månad.

"November är överrepresenterat vad gäller antal fotgängarkollisioner mellan dessa klockslag, 16-18", säger Carina Källkvist, trafikplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun.

"November är överrepresenterat vad gäller antal fotgängarkollisioner mellan dessa klockslag, 16-18", säger Carina Källkvist, trafikplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun.

Foto: Niklas Holm / Privat

Eskilstuna kommun2019-10-31 18:45

Transportstyrelsen har presenterat en rapport med analyser om gåendes trafiksäkerhet.

– När vi övergår till vintertid påverkar det oskyddade trafikanters synbarhet eftersom mörkret faller tidigare på eftermiddagen. Det kan tyckas självklart, men det är intressant att statistiken belägger detta, säger Tomas Fredlund, analytiker på Transportstyrelsen.

Och statistiken i Eskilstuna skiljer sig inte från Sverigesiffrorna.

– Om jag tar ut alla kollisioner som inträffat med fotgängare i Eskilstuna kommun (fotgängare i kollision med motorfordon, cykel eller moped) mellan 2002 och 2019 för samma klockslag, klockan 16-18, som i Transportstyrelsens studie, så kan man se att samma mönster finns här, menar Carina Källkvist, trafikplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun, och tillägger:

– November är överrepresenterat vad gäller antal fotgängarkollisioner mellan dessa klockslag, 16-18.

Statistiken i Eskilstuna visar att en tredjedel av olyckorna under året sker under just november och december månad.

I Eskilstuna finns det inte några enskilda platser som det inträffar fler olyckor på, annat än att det sker fler olyckor på stora gator/stråk där fler människor rör sig. Det har med ökad exponering att göra, snarare än att platserna i sig skulle vara osäkrare än andra.

– Att fotgängare blir påkörda utgör dock en relativt liten andel av olyckorna på kommunens gator, fem procent.

Nybron i centrum har stadens största fotgängarflöde. Under 2017 var det vardagliga snittet 4 948 fotgängare.

– Ett viktigt sätt att förhindra just den typen av kollisionsolyckor som beskrivs i Transportstyrelsen rapport är ökad synbarhet, till exempel genom användning av reflexer. Vi arbetar redan med beteendepåverkande åtgärder såsom kampanjer för ökad reflexanvändning, menar Carina Källkvist.

Eskilstuna kommun har tagit fram en trafiksäkerhetsplan, Trafiksäkra Eskilstuna. Ett av målen i planen är att 35 procent av gång-, cykel- och mopedpassagerna ska vara säkra år 2030.

– För att nå de kommunala målen och kunna prioritera vilka insatser som kommunen ska jobba med behöver det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet koncentreras på några olyckstyper och då lämpligast de som ger störst hälsoförlust. Detta innebär att cyklisters och fotgängares singelolyckor samt olyckor mellan motorfordon och cyklister/fotgängare prioriteras i kommunens trafiksäkerhetsarbete.

Nybron i centrum har stadens största fotgängarflöde. Där var snittet under vardagar 4 948 fotgängare år 2017. Under november och december mellan klockan 16 och 18 ökar risken för att bli påkörd.
Nybron i centrum har stadens största fotgängarflöde. Där var snittet under vardagar 4 948 fotgängare år 2017. Under november och december mellan klockan 16 och 18 ökar risken för att bli påkörd.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!