Kommunen tar strid för bygglov i Mariefred

För två veckor sedan satte länsstyrelsen stopp för det påbörjade husbygget i korsningen Strandvägen/Klostergatan. Detta kommer att överklagas av kommunen.

Marken har redan schaktats och ska, enligt länsstyrelsens krav, undersökas arkeologiskt. Sedan den här bilden togs i mitten av oktober har plastskynket som omgärdar byggplatsen tagits ner.

Marken har redan schaktats och ska, enligt länsstyrelsens krav, undersökas arkeologiskt. Sedan den här bilden togs i mitten av oktober har plastskynket som omgärdar byggplatsen tagits ner.

Foto: Camilla Lillsebbas

Mariefred2019-11-14 05:58

Ett sju meter högt hus skulle förvanska det kulturhistoriskt värdefulla området vid Mariefreds kyrka och stadsfronten mot Mälaren, ansåg länsstyrelsen och upphävde bygglovet som Strängnäs kommun beviljade i juni.

Byggenheten anser att det finns felaktigheter i länsstyrelsens beslut, och tänker ta frågan till mark- och miljödomstolen.

– Att siktlinjerna mot kyrkan kommer att försämras från en del av Strandvägen är oundvikligt. Men huset som vi beviljat bygglov för är helt planenligt. Det aktuella huset har inte en byggnadshöjd på sju meter som länsstyrelsen skriver. Det har en byggnadshöjd på 3,9 meter och detaljplanen tillåter 5,2 meter, säger bygglovschef Klas Bayer och förklarar att "byggnadshöjd" inte är detsamma som nockhöjd upp till taket eller totalhöjden som inkluderar även skorstenen.

– På hus med 45-gradigt lutande tak beräknas byggnadshöjden till skärningen mellan takfallet och fasadlivet. Det är ett vedertaget begrepp som länsstyrelsen har koll på. De måste ha missuppfattat något i ritningarna.

Kommunens byggnadsantikvarie och Sörmlands länsmuseum har varit inkopplade i bygglovsprocessen, berättar Klas Bayer. Den synpunkt som framfördes handlade om fönstrens utformning, och ansökan justerades därefter.

– Vi har gjort vårt bästa för att anpassa huset till Mariefredsmiljön, och anser inte att det förvanskar området. Det är kanske en bedömningsfråga, säger han.

En annan invändning från länsstyrelsen var att den nu inte mer än 167 kvadratmeter stora fastigheten inte ens borde ha bildats, då kommunens stadsbyggnads- och miljöprogram från 2014 anger att befintliga tomter i Mariefreds stadskärna inte får styckas. 2017 beslutade kommunen om att upphäva den befintliga tomtindelningen, berättar Klas Bayer, vilket möjliggjorde Lantmäteriets avstyckning 2018.

– De här besluten har ju vunnit laga kraft för länge sedan. Men oavsett, avstyckat eller inte, så finns byggrätten där. Det är rutan man ser i detaljplanen som styr, och den rutan finns kvar oavsett fastighetsgräns, säger bygglovschefen.

Även bolaget som äger fastigheten, Jakobsliljan bostadsproduktion AB, avser att överklaga. Sista dag att göra det är den 20 november.

– Det här har bedömts fel av länsstyrelsen, kommenterar delägaren Lennart Schönning.

Den arkeologiska undersökning som länsstyrelsen kräver att bolaget låter utföra har inte påbörjats ännu.

Karta: Strandvägen/Klostergatan
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!