Mariefredsbor begär resning för omstridd tomt

Överklagandetiden löpte ut för länge sedan. Två Mariefredsbor tar nu till en annan metod för att upphäva beslutet som möjliggjort det kritiserade bygget på grannfastigheten.

Owe Peterson bor granne med den aktuella fastigheten. Han och Lillemor Källrot överklagade kommunens bygglov från i somras och fick rätt av länsstyrelsen. Nu begär de resning, med hopp om att kammarrätten ska upphäva ett beslut från 2017.

Owe Peterson bor granne med den aktuella fastigheten. Han och Lillemor Källrot överklagade kommunens bygglov från i somras och fick rätt av länsstyrelsen. Nu begär de resning, med hopp om att kammarrätten ska upphäva ett beslut från 2017.

Foto: Camilla Lillsebbas

Mariefred2019-11-27 16:07

Beslut som har vunnit laga kraft ska gälla, lyder huvudregeln. Mariefredsborna Owe Peterson och Lillemor Källrot tar nu till ett ovanligt grepp, i hopp om att upphäva vad de betraktar som ett felaktigt beslut – de begär resning i kammarrätten.

Det gäller upphävandet av tomtindelningen för den ursprungliga fastigheten vid korsningen Strandvägen/Klostergatan, som Peterson och Källrot bor intill, som kommunen fattade beslut om 2017. Det beslutet möjliggjorde en lantmäteriförrättning 2018. Ägaren till den nyskapade fastigheten fick i juni i år grönt ljus för att bygga ett hus på tomten. Bygglovet överklagades men marken hann schaktas innan länsstyrelsen kom med sitt avgörande.

Länsstyrelsen krävde en arkeologisk undersökning av tomten, som ligger i ett fornlämningsklassat område och i närheten av ett annat. Myndigheten tyckte heller inte att ett enbostadshus fick byggas på platsen, endast en komplementsbyggnad. Och dessutom borde avstyckningen aldrig ha genomförts, skrev länsstyrelsen, med hänvisning till ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan som anger att befintliga tomter i Mariefreds stadskärna inte ska styckas.

Owe Peterson och Lillemor Källrot gavs, precis som andra så kallade sakägare i området, möjlighet att tycka till om upphävandet av tomtindelningen inför kommunens beslut 2017. De invände inte då mot förslaget som sådant. Det tematiska tillägget var vid den tidpunkten okänt för dem, skriver de nu till kammarrätten.

"Genom länsstyrelsens beslut har vi blivit medvetna om denna av kommunen själv införda begränsning beträffande möjligheten att dela och stycka fastigheter i Mariefreds stadskärna", lyder skrivelsen. Om de känt till innehållet i tillägget så hade de opponerat sig och påpekat att kommunen själv bestämt att tomtindelningen inte får upphävas, skriver de vidare.

Deras begäran om resning skickades in till kammarrätten den 22 november. Nu ska en domare gå igenom deras begäran för att i första hand avgöra om det är en fråga för kammarrätten eller inte. Om så är fallet kan handlingar begäras in, innan rätten kommer fram till en slutsats. Ännu har dock inget skett i ärendet.

Parallellt pågår en rättsprocess i mark- och miljödomstolen, sedan Strängnäs kommun och bostadsbolaget som fick bygglovet på den nya fastigheten överklagat länsstyrelsens beslut att stoppa bygget.

Karta: Strandvägen/Klostergatan
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!